คลิกภูมิ ลำพูน คลิกเดียว ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อคนลำพูน

ระบบลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด19 จังหวัดลำพูน

คลิกภูมิลำพูน

ตารางวันฉีดวัคซีน

คลิกภูมิลำพูน

ลงทะเบียนวัคซีน

ลงทะเบียนวัคซีนโควิด19 (กระตุ้นเข็ม3)

  • สำหรับ
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว โดยการจัดสรรวัคชีนขึ้นกับเงื่อนไข ชนิดวัคชีน ระยะเวลาจากเข็มสอง และวัคซีนที่ถูกจัดสรรช่วงนั้น
  • - ในผู้ที่ได้รับ Sinovac+Sinovac จะได้รับวัคซีน AstraZeneca ระยะห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 4 เดือน
  • - ในผู้ที่ได้รับ Sinopharm+Sinopharm จะได้รับวัคซีน AstraZeneca ระยะห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 4 เดือน
  • - ในผู้ที่ได้รับ AstraZeneca+AstraZeneca จะได้รับวัคซีน Pfizer ระยะห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 6 เดือน

ลงทะเบียนเข็ม3 (โรงพยาบาลลำพูน)

ลงทะเบียนวัคซีนโควิด19 (เข็ม1)

  • ระบบลงทะเบียนวัคซีน สำหรับประชาชน ที่พักอาศัยในจังหวัดลำพูน หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน จังหวัดลำพูน วัคซีนที่จะได้รับ คือ Sinovac หรือ AstraZeneca ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุข สถานที่รับวัคซีน คือ โรงพยาบาลรัฐ ที่ให้บริการวัคซีนในจังหวัดลำพูน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ท่านจะได้รับวัคซีน ขึ้นอยู่กับการให้บริการของโรงพยาบาลที่ท่านเลือก หรือ สอบถามได้ที่สถานพยาบาลที่ท่านระบุ

ตรวจสอบ ข้อมูลการจอง เข็ม1 เข็ม 3

  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบคลิกภูมิลำพูน
  • ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล
  • หรือแก้ไขข้อมูล / ยกเลิกการจองการลงทะเบียนของท่าน
1,058

จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (ทั้งหมด)

จากจำนวนผู้ลงทะเบียน : 31,463 ราย

92

จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (ผู้สูงอายุ 60ปี)

จากจำนวนผู้ลงทะเบียน : 1,687 ราย

82

จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน(7กลุ่มโรค)

จากจำนวนผู้ลงทะเบียน : 2,295 ราย

884

จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (ประชาชนทั่วไป)

จากจำนวนผู้ลงทะเบียน : 27,481 ราย