ลงทะเบียน วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

จังหวัดลำพูน


สำหรับประชาชน ที่พำนักในจังหวัดลำพูน หรือ มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดลำพูน


*กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก